Privacyverklaring

Home » Sitemap/search » Privacyverklaring

Privacyverklaring

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen, statutair gevestigd te Rijen, verwerkt de persoonsgegevens van haar leden en/of websitebezoekers zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De rol Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging Wijnbouwers der Lage Landen wordt vervuld door onze secretaris. Deze is te bereiken via secretaris@wijnbouwersderlagelanden.nl

Contactgegevens:
Aan de Meule 4, 5986 AX Beringe, Nederland

Gegevens die wij verwerken

Ledenadministratie

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze zelf aan ons heeft verstrekt toen u zich als lid heeft aangemeld bij onze vereniging.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum (wij accepteren alleen meerderjarige leden)
 • adresgegevens
 • Telefoonnummer (indien opgegeven)
 • e-mailadres
 • rekeningnummer (indien een machtiging tot automatische incasso is afgegeven)
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • naam wijngaard
 • aangeplante druivenrassen
 • doorgegeven meetgegevens

Websitebezoek (cookies, of vergelijkbare technieken)

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld of u bent ingelogd op het ledengedeelte (nb deze cookies vervallen na 1 uur, waarop u automatisch wordt uitgelogd). De analytische cookies houden bij welke pagina’s wanneer worden bezocht. Ook devices en land van herkomst worden geregistreerd. Na 26 maanden worden deze gegevens automatisch verwijderd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van onze ledenadministratie en onze financiële administratie,
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of samen aankoopacties,
 • Leden de mogelijkheid te bieden om contact op te kunnen nemen met andere leden,
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De gegevens gerelateerd aan de wijngaard worden door de vereniging Wijnbouwers der Lage Landen gebruikt om kennis op te doen van de door onze leden aangeplante druivenrassen om op basis hiervan kennis over deze druivenrassen met onze leden te delen en betere adviezen te kunnen geven met betrekking tot zaken als aanplant, gewasbescherming en vinificatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Doel
Personalia 24 maanden In overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens is bepaald dat max. twee jaar na opzegging een redelijke bewaartermijn is voor naam en adresgegevens.
Adres 24 maanden
Gegevens wijngaard deels ‘oneindig’, deels gedurende het lidmaatschap De gegevens van de wijngaard zijn nodig om de gegevens van de groeifasen, rijping andere metingen te kunnen interpreteren. Als een lid zich afmeldt, dan wordt van de wijngaard alleen de locatie, nodig voor het bepalen van de ligging en het dichtstbijzijnde KNMI-meetstation, bewaard. Naam en eigenaar van de wijngaard worden na opzeggen niet langer bewaard.
Gegevens groeifasen druivenrassen ‘oneindig’ Opbouwen kennis van onze druivenrassen zodat deze kan worden gedeeld met onze leden.
Gegevens rijping druivenrassen ‘oneindig’ Opbouwen kennis van onze druivenrassen zodat deze kan worden gedeeld met onze leden.
Gegevens metingen aanwezigheid Suzuki-fruitvieg ‘oneindig’ Opbouwen kennis van onze druivenrassen zodat deze kan worden gedeeld met onze leden.
Geannomiseerde gevens websitebezoek 26 maanden Het kunnen inschatten van bezoekersaantallen, drukke en minder drukke perioden, relevantie van pagina’s, etc. Door de gegevens 26 maanden, de middelste instelling van Google Analytics instellingen, te bewaren kan het huidige jaar worden vergeleken met twee voorgaande jaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging Wijnbouwers der Lage Landen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@wijnbouwersderlagelanden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een (electronische)kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen wil u er op wijzen dat onze dienstverlening aan u, onze leden, afhankelijk is van de (contact)informatie waarover wij beschikken. Als een lid gebruik bijvoorbeeld maakt van de mogelijkheid om zijn email adres te laten verwijderen, dan zal hij/zij geen nieuwsbrief met informatie of aanbiedingen kunnen ontvangen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (secretaris@wijnbouwersderlagelanden.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals bijvoorbeeld het laten analyseren van een bodem- of wijnmonster, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming, het nemen van besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de vereniging Wijnbouwers der Lage Landen) tussen zit, vindt niet plaats bij de vereniging Wijnbouwers der Lage Landen. Wel wordt, tenzij leden hun lidmaatschap hebben opgezegd, aan het einde van het jaar automatisch de contributie geind ofwel een factuur verstuurd.

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • financiël administratie pakket t.b.v. de inning van contributie en ondersteuning van samen aankoopacties en cursussen.
 • content management systeem (CMS) voor de website en het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van wijnbouw, evenementen, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt vanaf mei 2018 alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klachtafhandeling

Uiteraard doen wij wat in onze macht ligt om te voorkomen dat u klachten heeft over onze omgang met uw gegevens.
Wij stellen het dan ook op prijs dat klachten in eerste instantie worden gericht aan onze Functionaris Gegevensbescherming via secretaris@wijnbouwersderlagelanden.nl.

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00