Verslag ALV 5 april 2018

Home » Nieuwsbrieven » Verslag ALV 5 april 2018

 CONCEPTNOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 5 APRIL 2018

1 Opening

Voorzitter Ad Leenaars opent de vergadering om 20.08 uur.
Van het bestuur zijn alle zes leden aanwezig.
Van de leden zijn er 31 aanwezig.

2 Mededelingen voorzitter

In zijn openingswoord schenkt de voorzitter aandacht aan diverse onderwerpen.
In de eerste plaats aan de ontwikkelingen op regioniveau. Het gaat de goede kant op; er zijn al een paar goed functionerende regionale clubs en er zijn een paar clubs in oprichting. Het initiatief gaat veelal uit van de leden die een steunpunt bemannen. Het bestuur juicht deze ontwikkelingen toe, want het bestuur kan onmogelijk een landelijke organisatie opzetten en aansturen. Voor hulp en ideeën kan men natuurlijk weer wel bij het bestuur terecht.
In de tweede plaats het gebrek aan vrijwilligers voor de werkgroepen. Er zijn zowel ‘trekkers’ als ‘uitvoerders’ nodig, vooral voor Vinificatie/Wijnmaken, Wijnbouw/Druiventeelt en Samenaankopen. Een nieuwe werkgroep Wijn & Chemie is in aantocht. Daarvoor is er in elk geval een trekker.
Het bestuur is ook enigszins onderbezet, hoewel er nu twee BIO’s
(bestuursleden in opleiding) aan het bestuur kunnen worden toegevoegd.
De voorzitter vraagt de leden het bestuur onnodig extra werk te besparen; ruim 60 mensen betaalden bijvoorbeeld hun contributie niet op tijd. Het binnenhalen van achterstallige contributie vergt veel tijd. Ook het veel te laatbestellen van goederen in een samenaankoopactie werkt zeer verstorend, als het al mogelijk is. Maar ook dat laatste vergt correspondentie en/of telefoongesprekken.
Als een lid iemand tegenkomt die geschikt zou kunnen zijn voor een functie in een werkgroep of het bestuur: geeft hem/haar de tip contact op te nemen met het bestuur.
Tenslotte wijdt de voorzitter een enkel woord aan het verloop in het ledenbestand. Tot nu toe komen er elk jaar ongeveer honderd leden bij en vertrekken er tien tot twintig. Het bestuur bemoeit zich niet met de redenen van een vertrek; wij houden nu eenmaal geen exitgesprekken. Het bestuur gaat in deze vergadering ook niet in op leden die met veel tamtam willen vertrekken.

3 Vaststellen agenda

Er komen geen aanvullende voorstellen uit de vergadering.

4 Notulen van de ALV van 6 april 2017

De notulen van de ALV van 6 april 2017 worden unaniem goedgekeurd.

5 Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt unaniem goedgekeurd.

 

6 Jaarverslag van de penningmeester

De penningmeester benadrukt in zijn toelichting op de jaarcijfers dat er in de begroting voor 2018 extra budget is ingeruimd voor de werkgroepen en vrijwilligers.
Het jaarverslag van de penningmeester wordt unaniem goedgekeurd.
Het bestuur wordt gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid.
Het reservelid van de kascontrolecommissie 2019 is Kees van der Hall.
In 2020 is Adrie le Noble reservelid van de kascontrolecommissie.

7 Contributie 2019

Het bestuursvoorstel de contributie 2019 te handhaven op € 15,- wordt unaniem aanvaard.

8 Bestuurszaken

Er hebben zich geen kandidaten respectievelijk tegenkandidaten gemeld voor de vier vacante bestuurszetels. Er zijn twee aftredende en herkiesbare leden en er is al een jaar een zetel vacant. Bovendien treedt een bestuurslid terug wegens drukke werkzaamheden
Jan Hartman wordt unaniem herbenoemd als bestuurslid. Hij gaf aan nog maar één jaar bestuurslid te willen blijven.
Peter Siebrands wordt unaniem herbenoemd als bestuurslid.
Jeroen van der Eng treedt terug als bestuurslid. Hij krijgt een toespraak van de voorzitter waarin hij bedankt wordt voor zijn grote inzet als bestuurslid en als lid van de werkgroep Wijnbouw. In deze laatste kwaliteit was hij 49 keer de auteur Druiventeelt van de maandelijkse nieuwsbrief Werken aan Wijn.
Hoewel er geen officiële kandidaten zijn voor de openstaande bestuursplaatsen zijn er wel twee leden die het komende jaar met het bestuur gaan meefunctio-neren als zgn. BIO, Bestuurslid In Opleiding. Deze periode is bedoeld als kennismakings- en inwerkperiode. Als het wederzijds klikt zullen deze leden zich volgend jaar kandidaat kunnen stellen als bestuurslid.

9 Jaarprogramma 2018

De voorzitter geeft enkele aanvullingen op nog openstaande cursusdagen.
De eerste dag van de Wintercursus, 8 september 2018, wordt geheel gewijd aan schuimwijn. De docent van de dag is Koen Podevijn.
In november zijn er twee cursusdagen. De twee ochtenden worden verzorgd door Hans van Nijen. Eén middag wordt verzorgd door Alexander Vogelaar, met als onderwerp ‘metingen’. De tweede middag is nog open.
De Jongewijnenproeverij op 8 december wordt geleid door Joeri Röttger.

10 Werkgroepen

Er ontwikkelt zich een kleine discussie over de rol van de zgn. ‘trekker ‘ van een werkgroep. Samengevat is de conclusie dat een trekker de leider is van een werkgroep en in die kwaliteit de organisator, inspirator en facilitator is, veel eerder dan een uitvoerder. Hij zoekt de mensen (de uitvoerders), zorgt voor een jaarplan en stelt een budget op dat hij ter goedkeuring aan het bestuur voorlegt. Tenslotte maakt hij een jaarverslag en een nieuw jaarplan.

11 Nader ingebrachte onderwerpen n.a.v. agendapunt 3

Er waren geen nader ingebrachte onderwerpen voor deze vergadering.

12 Rondvraag

Dirkjan Kortenoever vraagt of de vereniging kan zorgen voor posters waarop het hele proces van druiventeelt en wijnmaken in beeld gebracht wordt. Op open wijngaarddagen kunnen met behulp van dergelijke posters de vragen van belangstellenden adequaat beantwoord worden. De voorzitter antwoordt dat Piet van Rijsingen al bezig is met nieuwe posters.

Piet Egelmeers vraagt een startsubsidietje (€ 50,-) voor de huur van een passende vergaderruimte voor de eerste bijeenkomst van zijn regiogroep Wijk bij Duurstede. De penningmeester zegt dit toe en vraagt een begroting.

Barend de Voogd vraagt een kilometervergoeding voor de organisatoren en de docent van de, overigens zeer geslaagde, basiscursus wijnmaken die in zijn regio gegeven is. De penningmeester zegt dit toe. Eerder al bracht Barend de vraag naar voren wat het ‘trekkerschap’ van een werkgroep eigenlijk inhoudt. Zie agenda-punt 10 hierboven voor het resultaat van deze discussie.

Wil Hendrikx merkt op dat de laatste aflevering Druiventeelt van Werken aan Wijn wel erg duidelijk gekopieerd was van de aflevering van vorig jaar. De voorzitter vraagt dit te beschouwen als een beginnersfoutje van onze nieuwe redacteur van deze rubriek, te weten Kees van der Hall. Verder stelt Wil Hendrikx ons clubblad Wijnbouw in de Lage Landen veel liever in gedrukte vorm te lezen in plaats van als pdf. De voorzitter antwoordt dat de contributie dan sterk omhoog zou moeten gaan. Niet alleen gaat het dan om drukkosten, maar ook om portokosten. Hij wijst erop dat we de VAW onder meer verlaten hebben omdat de contributie steeg naar € 28,50 voor het blad (6 keer per jaar). De oplage was groot; in ‘onze tijd’ waren er plm. 2300 leden bij de VAW. Er zijn twee eenvoudige alternatieven: de pdf afdrukken of de pdf lezen op een tablet. In het laatste geval heb je in staand formaat een hele en goed leesbare pagina op het scherm. De redactie onderzoekt de haalbaarheid van een weblog als alternatieve verschijningsvorm.

Piet Wagenaar merkt op dat hij in Zeeland in samenwerking met de FAWBG een cursus wijnmaken heeft georganiseerd. Verder vraagt hij naar de relevantie van de ‘onthulling’ dat de website eigendom zou zijn van de zoon van de voorzitter.
Het antwoord is dat dit het geval was. Vroeg in het begin van de Wijnbouwers der Lage Landen, het was 2006 of 2007en de vereniging had nog geen rechtspersoon-lijkheid, heeft de zoon van de voorzitter gezorgd voor een website en een plek op een server. Hij is lid van de vereniging en heeft zijn diensten altijd als vrijwilliger verricht. Nu de eigendom van de website ter sprake kwam, is de website alsnog op naam van de vereniging gezet.

Kees van der Hall vraagt wat de vereniging doet aan de nieuwe privacywetgeving die in mei van kracht wordt. De voorbereidingen daarvan zijn in volle gang.
Guido Roumans bevestigt de opmerkingen die er al gemaakt zijn over de inhoud van het ‘trekkerschap’. Hij probeert een groep te formeren rondom de wijngaard die voorheen eigendom was van Toske Martens.

13 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00