Verslag ALV 29 oktober 2010

Home » Nieuwsbrieven » Verslag ALV 29 oktober 2010

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Wijnbouwers der Lage Landen.

Vergaderdatum  :  29 oktober 2010 in cult. centrum "De Boodschap" in Rijen (gem. Gilze en Rijen)

Aanvangstijd      : 20.30 uur

Op 29/10/2010 zijn om 20.30 uur in de vergaderlokatie :  

Aanwezig                                                                     :   7 leden

en is bericht van verhindering is ontvangen van  :   8 leden

(zie bijlage 1 : de presentielijst van beide vergaderingen )

De uitnodiging tot deze 2de  algemene ledenvergadering op 29 oktober 2010 heeft per door de voorzitter op vrijdag 24 september 2010 aan alle leden verzonden email plaats gevonden. (zie bijlage 2)

Ook de 3 nieuwe leden, die lid geworden zijn tussen de verzenddatum en de 1ste vergaderdatum, zijn middels toezending van dezelfde convocatie geïnformeerd.

Ook de 5 nieuwe leden, die lid geworden zijn na de ledenvergadering op 18 oktober 2010, hebben een uitnodiging voor deze 2de vergadering ontvangen met de bijbehorende concept-statuten.

Deze 2 vergaderingen zijn uitgeschreven door het Bestuur van en worden gehouden door de "Wijnbouwers der Lage Landen" als gilde om de leden te vragen  goedkeuring te hechten aan de opgestelde conceptstatuten (zie bijlage 3) en daardoor  verenigingsrechtelijk de status te verkrijgen van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de hand van de presentielijst vast dat 7 leden getekend hebben. Hij betreurt het dat zo weinig leden bij deze toch belangrijke vergadering aanwezig zijn, anderzijds ziet hij het als een teken van vertrouwen erin dat het bestuur deze materie conform het voorstel voortvarend zal afhandelen.

1. Goedkeuring van de statuten

De Vz stelt aan de orde en  brengt  in stemming :

Goedkeuring van de voorliggende concept-statuten zoals in eerste termijn behandeld in de algemene ledenvergadering van 18 oktober j.l. toen het vereiste quorum een rechtsgeldige besluit daarover te nemen niet aanwezig was. In deze 2devergadering is niet een minimum aantal leden vereist; het goedkeuringsbesluit moet wel met 2/3 meerderheid genomen worden.

De statuten  worden bij acclamatie goedgekeurd (unaniem).

2. Machtiging aan het kantoor Eversheds Faasen BV om de akte te doen passeren en alle verdere noodzakelijke handelingen daarmee verband houdende te verrichten  

De Vz stelt aan de orde de verdere procedure van het passeren van de notariële akte en vraagt de vergadering het notariskantoor te machtigen dit verder uit te voeren.

De vergadering besluit te machtigen iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en andere werknemer van Eversheds Faasen B.V. (de "Gevolmachtigde") om :

– de statuten van de Vereniging, conform een notariële conceptakte, opgesteld door Eversheds Faasen BV,

 met referentie 2010V6663LH, vast te leggen;

– zodanige wijzigingen in het concept van de notariële akte aan te brengen als de Gevolmachtigde dienstig

  of noodzakelijk mocht achten;

– de notariële akte te verlijden en alle andere documenten te tekenen, die vereist zijn;

– alle noodzakelijke mededelingen en aantekeningen in verband met de notariële akte te  verrichten; en

– al hetgeen te verrichten wat in verband met het vorenstaande noodzakelijk of nuttig zal zijn.

Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

De Vz zegt met deze besluiten erg ingenomen te zijn en beschouwt het als een historisch moment, een mijlpaal in de geschiedenis van  de vereniging, temeer daar deze in de korte tijd  van 4 jaar van minder dan 10  naar bijna 100 leden is gegroeid. Een vereniging van dergelijke omvang verlangt nu eenmaal een andere – juridische – status dan een klein gezelligheidsgilde en daaraan kan nu in alle opzichten vorm gegeven worden.

Sluiting.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn  aanwezigheid en inbreng en sluit – onder nogmaals dankzegging voor genomen besluiten – de vergadering om 21.00 uur .

Rijsbergen, 31 oktober 2010

Voorlopig vastgesteld en goedgekeurd op 31 oktober 2010.

Ad Leenaars, voorzitter                Louis Verpaalen, secretaris

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00