Verslag ALV 18 oktober 2010

Home » Nieuwsbrieven » Verslag ALV 18 oktober 2010

Vergaderdatum : 18 oktober 2010 in cult. centrum "De Boodschap" in Rijen (gem. Gilze en Rijen)

Aanvangstijd : 20.30 uur

Op 18/10/2010 zijn om 20.30 uur in de vergaderlokatie :

Aanwezig : 14 leden

en is bericht van verhindering ontvangen van : 15 leden

(zie bijlage 1 : de presentielijst)

De uitnodiging tot deze vergadering en de te houden tweede algemene ledenvergadering (als op de eerste vergadering niet het vereiste quorum aanwezig zal zijn) op 29 oktober 2010 heeft per door de voorzitter op vrijdag 24 september 2010 aan alle leden verzonden email plaats gevonden. (zie bijlage 2)

Ook de 3 nieuwe leden, die lid geworden zijn tussen de verzenddatum en de 1ste vergaderdatum, zijn middels toezending van dezelfde convocatie geïnformeerd.

De uitnodiging ter vergadering is vergezeld van gegaan van een exemplaar van de volledige voorgestelde conceptstatuten. (zie bijlage 3)

Deze 2 vergaderingen zijn uitgeschreven door het Bestuur van en worden gehouden door de "Wijnbouwers der Lage Landen" als gilde om de leden te vragen goedkeuring te hechten aan de opgestelde conceptstatuten (zie bijlage 3) en daardoor verenigingsrechtelijk de status te verkrijgen van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Op voorstel van het Bestuur zijn de conceptstatuten (grotendeels gebaseerd op het door de notariële beroepsgroep KNB voorgestelde model) opgesteld door Eversheds Faasen BV in Rotterdam.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het vereiste quorum om rechtsgeldig over de vaststelling van de statuten te kunnen besluiten niet aanwezig is .

Derhalve zal de 2de alg. ledenvergadering op 29 oktober 2010 doorgang moeten vinden.

De voorzitter schetst de aanleiding, de overwegingen en redenen die geleid hebben tot het voorstel om middels vaststelling van statuten te komen tot een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Hij geeft een chronologisch verslag van de aktiviteiten die door het Bestuur sinds april 2010, toen deze draad is opgepakt, zijn verricht.

Discussie

Hoewel er geen besluit kan worden genomen, wordt uitvoerig stilgestaan bij vragen en opmerkingen van de aanwezige leden en enkele door verhinderde leden ingestuurde vragen m.b.t. de inhoud en strekking van deze conceptstatuten zoals :

het al of niet opnemen in de statuten van de aansluiting bij het VAW :

hoewel dit niet noodzakelijk is (alternatief : zou ook in HR opgenomen kunnen worden) vindt het Bestuur de verwevenheid met het VAW van dien aard dat dit opname in de statuten rechtvaardigt

art 7 lid 2 : het spreken van algemene vergadering of algemene ledenvergadering en categorieën van contributie :

de huidige tekst t.a.v. de ledenvergadering is voldoende eenduidig

het instellen van categorieën in de contributieheffing kan bij HR worden geregeld;

hierbij valt te denken aan een diversificatie in de contributie bij bijv. meerdere leden uit een gezin cq contributie te relateren aan de aard en mogelijk grootte van de wijngaard.

Het Bestuur stelt zich vooralsnog op het standpunt dat het lidmaatschap een aangelegenheid is van en alleen open staat voor natuurlijke personen en dus niet gerelateerd moet worden aan andere zaken zoals de grootte van de wijngaard en/of andere zakelijke belangen van (groepen van) de leden.

Uitvoerig wordt ingegaan op de inhoud en werking van art 9 lid 4 en de daarmee gepaard gaande mogelijke leden- en bestuursaansprakelijkheid.

Eveneens wordt uitvoerig gediscussiëerd over het per HR te regelen moment van betaling van de contributie : in concreto of de contributie voor het nieuwe jaar al dan niet betaald moet zijn voor 01 januari van het nieuwe jaar of niet.

Gelet mede op het moment van opzeggen en op de te hanteren opzegtermijn (art 5 lid 2) van 4 weken dient de contributie in december afgedragen te worden om op 01 januari vast te kunnen stellen dat iedereen die niet opgezegd heeft dus ook het gehele volgende jaar lid blijft.

De vraag wordt gesteld wat de exacte volledige naam is van het VAW omdat er op verschillende plaatsen een verschillende volledige tekst vermeld wordt :

navraag bij het VAW heeft opgeleverd dat ook daar intern in de diverse officiële bescheiden verschillende omschrijvingen worden gehanteerd in de verschillende "ouderdomsfasen" van het VAW maar juridisch maakt het voor de aangesloten gilden cq verenigingen niet een wezenlijk verschil omdat de aard, werking en strekking van de relatie met het VAW overduidelijk is

een andere vraag op dit gebied betreft het gegeven dat het VAW een "vzw" (vereniging zonder winstoogmerk) is en dit ook steeds vermeldt in hun naam en of dit dan ook in onze statuten vermeld moet worden :

deze vraag zal voorgelegd worden aan de notaris (zie bijlage )

Sluiting.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur

Rijsbergen, 24 oktober 2010

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2010

voorzitter Ad Leenaars secretaris Louis Verpaalen


Ter informatie :

Buiten de vergadering wordt nog stilgestaan bij de gezamenlijke inkoop van druivenstokken :

– de coördinatie daarvan ligt bij Piet Rijsingen

– de stokken worden besteld bij Rebveredlung ANTES in Duitsland

voor verdere informatie : kijk op hun website

– bij deze leverancier is een grote verscheidenheid naar eigen keuze te verkrijgen tegen

zeer gunstige prijzen naar eigen keuze kan gecombineerd worden naar Ras, kloon en onderstam

De Vz zal hierover binnenkort via Piet van Rijsingen verdere informatie verzorgen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00