Verslag ALV 18 april 2013

Home » Nieuwsbrieven » Verslag ALV 18 april 2013

Notulen ALV 18 april 2013

Notulen van de Algemene Ledenvergadering der Wijnbouwers der Lage Landen, vereniging gevestigd te Gilze en Rijen, tevens Gilde 24 van het VAW vzw, gevestigd te Tongeren, België, gehouden op 18 april 2013 te 5121 BC Rijen, Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaulaan 62

Aanwezig van het Bestuur: Ad Leenaars, voorzitter; Peter Siebrands, secre-taris; Bart van Hest, webmaster; Jan Hartman, redacteur beplantingslijst.
Afwezig met kennisgeving: Jaap Goudkamp, penningmeester (ziek).

Aanwezig de volgende 17 leden: Ruud ten Bosch; Jaap Quartel; Jaap van Zoest; Tony Walraven; Frits Jooss; Henk Derks; Loek Scheeren; Frank van Huygevoort; Peter Geers; Peter van der Flaas; Jeroen van der Eng; Ad Aarts; Jacques Hendrickx; Piet Frijters; Peter Zegers; Barend de Voogd; Carel Teekamp.

Afwezig met kennisgeving: 42 leden.
Afwezig zonder kennisgeving: 155 leden.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.40 u. en heet de aanwezigen welkom. Hij spreekt de hoop uit dat de vergadering vlot zal kunnen verlo-pen, ter wille van de onderlinge contacten en de champagneproeverij na de vergadering.

2. Mededelingen van de voorzitter

 • 2.1 VAW-zaken:
  • Op de Algemene Ledenvergadering van het VAW dd. 13 april 2013 te Mol (B) is besloten de naam van het VAW te veranderen in: Vereniging van Ambachtelijke Wijnbouwers, Wijnmakers en Bierbrouwers vzw. Er waren 46 gilden vóór en 2 tegen.
  • Onze voorzitter is door de ALV van het VAW benoemd tot bestuurslid van het VAW, met als aandachtsgebied ‘de lesgevers’ en met als ambitie in België een wijnbouwopleiding voor amateurs van de grond te krijgen die vergelijkbaar is met die van Piet van Rijsingen en Fred Lorsheijd in Nederland. In België bestaat weliswaar de 2-jarige opleiding van Syntra, maar dat is een tamelijk zware vakopleiding.
  • Het VAW telt min of meer constant 2200 leden, waarvan plm. 10% WBLL.
  • De contributie van het VAW blijft gelijk aan die van 2012.
 • 2.2 De nieuwe druivenplanten die besteld zijn bij Piet van Rijsingen heeft men vóór Hemelvaartsdag in huis.
 • 2.3 De voorzitter licht in het kort de afwezigheid van de penningmeester toe.
 • 2.4 De Werkgroep Website en Documentatie heeft sterke behoefte aan tijdelijke uitbreiding wegens de noodzaak de inhoud van de gehele website over te zetten naar een ander systeem. Leden met enig verstand van html wordt verzocht zich te melden! Er volgt niet direct reactie onder de aanwe-zigen, maar er hebben zich even later twee gegadigden gemeld: Jaap van Zoest en Peter van der Flaas.

3. Variapunten

Contributie WBLL.
Deze blijft € 25,-. Het beleid is sinds jaar en dag de drempel voor het lidmaatschap laag te houden, maar voor de cursussen een redelijk bedrag te vragen, zodat de lesgevers ook een redelijk honorarium kunnen krijgen.
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord.

4. Notulen van de ALV van 20 – 4 – 2012

De vergadering keurt de Notulen van 20-4-2012 met algemene stemmen ongewijzigd goed.

5. Jaarverslag 2012 van de Secretaris

De vergadering keurt het Jaarverslag 2012 van de secretaris met algemene stemmen ongewijzigd goed.

6. Jaarverslag 2012 van de Penningmeester

Het voorstel van de Kascontrolecommissie wordt door de vergadering gevolgd; het bestuur wordt door de vergadering met algemene stemmen gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid in 2012. De voorzitter bedankt de leden van de Kascontrolecommissie – Henk Stiekema en Jaap van Zoest – voor hun werk.

7. Reservelid Kascontrolecommissie

Als nieuw reservelid van de Kascontrolecommissie voor de Jaarrekening 2013, en dus lid van de Kascontrolecommissie voor de Jaarrekening 2014 heeft zich aangeboden Frank van Huygevoort, lid sinds september 2012. De vergadering benoemt Frank met algemene stemmen tot reservelid.
De Kascontrolecommissie voor de jaarrekening 2013 bestaat uit Jaap van Zoest en Louis Verpaalen.

8. Aftredende bestuursleden

Volgens het rooster treden Bart van Hest en Jaap Goudkamp af. Zij stellen zich terstond herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten voor het lidmaatschap gemeld. De vergadering herbenoemt beiden met algemene stemmen tot lid van het bestuur. 

9. Huishoudelijk Reglement

Er waren twee redenen een Huishoudelijk Reglement op te stellen. In de eerste plaats het legaliseren van de staande praktijk, en in de tweede plaats de behoefte aan duidelijke regels voor het betalen van de contributie. Er is elk jaar een categorie leden die achter de broek gezeten moet worden om ze zover te krijgen hun contributie te betalen. Dat is vervelend werk en het zou in een vrijwilligersorganisatie niet moeten hoeven gebeuren.

De vergadering keurt met algemene stemmen het Huishoudelijk Reglement ongewijzigd goed.
Nb. om de link te kunnen volgen, moet u eerst zijn ingelogd op het ledengedeelte van onze website. Een alternatieve manier om  Huishoudelijk Reglement te bekijken is om na het inloggen te kijken op het ledengedeelte onder het menu "intranet", submenu "Statuten en huishoudelijk regelement".

10. Programma 2013-2014

Het lid Barend de Voogd zou meer excursies willen vanuit de vereniging, als het programma al niet zo vol was.
In 2014 komt er in Rijen weer een cursus Proeven en Verwoorden door Sidon Meekers.
De samenaankoopactiviteiten staan niet in dit programma. Deze worden apart aangekondigd.
Het jaarprogramma wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

11. Variapunten

Zie punt 3.

12. Rondvraag

Het lid Peter Geers wijst op de vreemde situatie dat er in het zojuist verschenen VAW Magazine van maart en april 2013 een artikel staat over het middel Shark, terwijl dat middel in ons land niet is toegelaten. Kennelijk is dat niemand opgevallen in de Werkgroep Documentatie, noch in de redactie van het VAW Magazine. De discussie leidt tot de afspraak dat Peter Geers per heden consulent bestrijdingsmiddelen is binnen de Werkgroep Wijnbouw.
Het lid Jacques Hendrickx deelt mee dat hij zijn wijnbouwactiviteiten in Nederland gaat afbouwen en ze voortzet in de Franse Jura. Hij zegt zeer tevreden te zijn over wat hij als lid van de WBLL allemaal heeft kunnen leren. Hij blijft lid van de WBLL.
Het lid Piet Frijters vraagt of er ook in 2014 een Zomercursus komt. De voorzitter kan dit bevestigen.
Het lid Peter Zegers tenslotte spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur. Dit wordt in dank aanvaard door het bestuur.

13. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 20.48 uur. 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00